എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

വീട്> വാര്ത്ത

ഡെൻടെക് ഷാങ്ഹായിൽ ബ്ലൂംഡെൻ 2021

ഒക്ടോബർ ക്സനുമ്ക്സ, ക്സനുമ്ക്സ

ഷാങ്ഹായ് ഡെൻടെക്കിലെ ബ്ലൂംഡെൻ ബയോസെറാമിക്സ് 2021, ബൂത്ത് 1A92കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ബന്ധപ്പെടുക:

ആന്റണി ടാങ്

ജനറൽ മാനേജർ

ബ്ലൂംഡെൻ ബയോസെറാമിക്സ്

+ 86 176 5248 6857

ആന്റണി ടാങ് ഇമെയിൽ ചെയ്യുക